NORDSEEFREIZEIT 2004

Leitung: Ines Girrbach, Petra Schumacher, Markus Scharfe, Dietmar Hartmann
Fotos: Ines Girrbach, Markus Scharfe

WILDWASSER & CANYON

Wildwasser & Canyon, Durance (F) 2004
Leitung: Myriam Homburger, Stephan Hartmann
Fotos: Kanuschule 3samtal

KANUTOUR OGNON

Kanutour Ognon Pfingsten 2004
Leitung: Caroline Eckerlin und Thorsten Albrecht
Fotos: Thorsten Albrecht